Podstawowe działy ekonomii

Podstawowe działy ekonomii

Naukę ekonomii można w obszernym skrócie podzielić na dwie dziedziny, mianowicie na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia zajmuje się gospodarką w charakterze ogólnym. Bada zjawiska takie, jak inflacja, bilans płatniczy, zależności inwestycyjne czy bezrobocie. W makroekonomii posługujemy się wartościami agregatowymi. Z kolei mikroekonomia bada decyzje i zjawiska gospodarcze, które są wykonywane przy udziale jednostkowego konsumenta. W zakresie mikroekonomii możemy także wyszczególnić pewne dziedziny, z których bezwzględnie najważniejszą jest teoria rynku. W skrócie analizę rynku można scharakteryzować, jako dziedzinę zajmującą się badaniem tendencji między popytem a podażą i kwestią zachowania równowagi finansowej na poszczególnych rynkach. Analiza rynku obejmuje tak ważne elementy gospodarki każdego kraju, jak rynek dóbr materialnych, rynek czynników produkcji czy rynek usług. Ważne jest także, że mikroekonomia to także problematyką zagadnień połączonych z optymalizacją wyborów konsumentów oraz producentów. O mikroekonomii i dokonywanych w jej obrębie analizach można powiedzieć, iż mają one charakter cząstkowy, ponieważ badają aspekty życia gospodarczego poszczególnych jednostek niejako w oderwaniu od gospodarki generalnej. W wielu kwestiach można powiedzieć, że analizy są przeprowadzone w sposób uproszczony.